رتبه
عنوان
فروش آخر هفته
فروش کل
هفته اکران
1
27.5
110.9
2
4
5.4
92.8
5
5
4.1
60.6
3
6
2.7
3.6
3
8
1.9
7.7
4
9
1.1
64.6
7
10
1.0
2.5
4